Razlika između fiksne i promjenjive kamatne stope

Često mislimo da sami nazivi promjenjiva i fiksna kamatna stopa sami po sebi objašnjavaju razliku. Idemo provjeriti da li je to baš tako kako se čini na pravi pogled i zašto su promjenjive kamatne stope obično povoljnije do fiksnih. Krenut ćemo od osnovnog objašnjenja ta dva pojma i napraviti usporedbu dva kredita, jedan sa fiksnom, a drugi sa promjenjivom kamatnom stopom u dva različita scenarija.

FIKSNA KAMATNA STOPA

Fiksna kamatna stopa se ne mijenja za vrijeme trajanja ugovora o kreditu. Obično je nešto viša od promjenjive, ali u sebi ne nosi komponentu rizika promjene kamatnih stopa odnosno kamatnog rizika. Ukratko, kakvu ste kamatu ugovorili na početku kredita, ista ostaje do kraja otplate kredita.

Prednost fiksne kamatne je u slučaju da se tržišne kamatne stope se povećaju, vaša kamatna stopa ostaje ista, nedostatak je u slučaju da ako tržišne kamatne stope padnu, vaša kamatna stopa ostaje ista.

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Promjenjiva kamata stopa se sastoji od fiksne marže i neke tržišne kamatne stope, na primjer za kredite u EUR se obično uzima 3-mjesečni EURIBOR, dok za kredite u HRK Nacionalna referentna stopa – NRS.

Primjer: PKS = 3M EURIBOR + M = – 0,40 % + 6 % = 5,60 %

Prednost promjenjive kamatne stope je da je u startu obično uvijek povoljnija od fiksne i da u slučaju da tržišne kamatne stope (EURIBOR, NRS) padnu kamata se smanjuje. Nedostatak je da u slučaju da se tržišne kamatne stope povećaju, i kamatna stop se povećava.

ZAŠTO JE PROMJENIVA UVIJEK U STARTU POBOLJNIJA OD FIKSNE?

Zato što promjenjiva kamatna stopa ima komponentu kamatnog rizika i u slučaju kad ugovorite promjenjivu kamatnu stopu banka taj kamatni rizik prebacuje na vas. Kako funkcionira kamatni rizik pogledajmo u slijedeća 2 scenarija.

SCENARIO 1

Kredit 50.000 EUR, rok otplate 5 godina, kvartalne rate, direktni obračun kamatne stope.

Fiksna kamatna stopa iznosi 6,00 %, dok Promjenjiva 3M EURIBOR + 6% iznosi – 0,40% + 6% = 5,6 %

Tablica 1 – Iznos ukupne kamate po godinama otplate

U startu izgleda da je promjenjiva kamata povoljnija za 573 EUR kroz razdoblje od 5 godina otplate, no da li je to uvijek tako? Idemo provjeriti u slijedećem scenariju.

 

SCENARIO 2

Kredit 50.000 EUR, rok otplate 5 godina, kvartalne rate, direktni obračun kamatne stope.

Fiksna kamatna stopa iznosi 6,00 %, dok 3M EURIBOR u 2020. iznosi -0,40%, dok se na početku 2021. godine poveća na 1,50%. To znači da promjenjiva kamatna stopa u 2020. iznosi -0,40 % + 6 % = 5,60 %, dok za period 2021. – 2025. iznosi 1,50 % + 6 % = 7,50 %

Tablica 2 – Iznos ukupne kamate po godinama otplate

Što se dogodilo u Scenariju 2? Tržišna kamatna stopa 3M EURIBOR je porasla sa – 0,40 % na 1,50 % i tako podigla iznos promjenjive kamatne stope koja je sada povoljnija od fiksne samo u 2020. godini, dok je za ostatak perioda veća i u ovom scenariju je promjenjiva kamata skuplja za 1.220 EUR od fiksne.

Da taj porast 3M EURIBOR-a na 1,50 % nije tako nerealan pokazuje nam Slika 1.

Slika 1 – Kretanje 3M EURIBOR-a u periodu 2000. – 2019.

Izvor: https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/2/euribor-rate-3-months/

 

ZAKLJUČAK

Cilj ovog bloga nije favorizirati niti fiksnu niti promjenjivu kamatnu stopu, već dati korisnicima kredita informaciju o riziku promjene kamatne stope. Rizik promjene kamatne stope raste sa duljinom razdoblja otplate kredita te ga treba uzeti u obzir kod odluke o vrsti kamate stope posebno za kredite duge ročnosti preko 10 godina. Osvijestimo da ono što je povoljnije u startu ne morati nužno biti povoljnije na kraju priče. Korisnici kredita trebaju biti dobro informirani o svim rizicima kao što su kamatni rizik ili valutni rizik kako bi mogli donijeti odluku koja je najbolja za njih u datom trenutku.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti ovdje.